ක්‍රිකට් පිටිය තුල සිදුවූ වූ අහබු මෙන්න. ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සිදු වූ ඔබ නොදත් අමුතුම සිදුවීම් 10 ඇත්තටම පුදුමයි

දැනට දන්නා තරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය ආරම්භ වන්නේ දහසය වන සියවසේ අග භාගයේ දී ය. මේ ඔබට  ගෙනෙන්නේ  ක්‍රිකට් ලෝකයේ සිදු වූ ඔබ නොදත් අහබු සිදුවීම් දහයක් මෙන්න ඇසුවාම ඇත්තටම පුදුමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *