ගොඩක් දුකයි ආයේ කවදා දකින්නට ලැබේද.? මෙන්න අපේ ඩිල්ෂාන් ගහපු මුල්ම Dilscoop එක බලන්න වටිනවා

දිල්ශාන් කියන්නේත් ක්‍රිකට් ලොවේ මුතු කැටයක් ගොඩක් දුකයි ආයේ කවදා දකින්නට ලැබේද.? මෙන්න අපේ ඩිල්ෂාන් ගහපු මුල්ම Dilscoop එක බලන්න වටිනවා ඇත්තටම

පහතින් වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *