සජීවි ප්‍රසන්ගයකට අනුහසුයි චූටි මැනිකෙයි ඇවිල්ල දීපූ අතල් එක මෙන්න… මැණිකෙ චූටි උනාට වැඩනම් චූටි නෑ

හැමෝම බලන දෙවෙනි ඉනිමේ චුටි මැනිකෙයි අනුහසුයි අපූ සන්ගීත් ප්‍රසන්ගයක් දෙවනත් වෙන්න දෙන්න කරපු වැඩේ බලන්නකො යාලුවනත් ශෙයා කරන්න සජීවි ප්‍රසන්ගයකට අනුහසුයි චූටි මනිකෙයි ඇවිල්ල දීපූ අතල් එක බලන්නකො මේකි චූටි මනිකෙ උනාට වැඩනම් චූටි නෑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *