ඉන්දියාව සමග ඩිජිටල් තාක‍ෂණය පිලිබඳ වැදගත් ගිවිසුමක් ශ්‍රී ලංකා තාක‍ෂණයට විශාල ශක්තියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක‍ෂණයට විශාල ශක්තියක් ඉන්දියාවෙන් එක්වෙයි.
පසුගිය දා විදුලි හා සන්දේශ ඩිජිටල් කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාත්, ඉන්දියානු රජයේ නීතිය හා සාමය, අදිකරණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික්, තොරතුරු තාක‍ෂණ පිලිබඳ අමාත්‍ය රවී ශංක ප්‍රසාද් අතර අවබෝධතා ගිම́සුමක් අත්සන් කෙරිනි.
සෙ̈වා අතර, තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ෂේත්‍රයට අයත් අවබෝධතා ගිම́සුමක්, ආදර්ශ ඉ- කාර්යාල ක්‍රමයක් හා දෙරටේ අධ්‍යාපන ආයතන අතර දුරස්ථ සේවා සහයෝගිතාව පිලිබඳ පුළුල් කතිකාවතක් ඇරඹීමට දෙරටේ අමාත්‍යවරුන් එකඟ වූහ. එහිදී අමාත්‍යවරුන් විදින් ඉතාම වැදගත් අදහස් ප්‍රකාශ කළ අතර, දැනට ආසියානු කලාපයේ කටයුතු සඳහා ඩිජිටල් තාක‍ෂණය යොදා ගැනීම වැදගත්කමද මෙහිදී අවධාරණය කෙරිනි.

ඇමති දයාසිරි ජයසෙකර අපේ ක්‍රිකට් කොල්ලන්ට ෆිට්නස් තියාගන්න කියල දුන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි

ශරීර යොග්‍යතා පිලිබදව වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන මෙතුමා අපේ ක්‍රිකට් කොල්ලන්ට්ට යෝග්‍යතා ගැන කියා දෙමින් මාලබේ පැවති නව යෝග්‍යතා මධ්‍යස්තානයක් විව්‍රත කරමින් මේ පිලිබදව අදහස් පල කලා. ඒ මොකොතේ ගත් ඡායා රූප කිහිපයක් පහතින් එකතු වුනා…